برندها و تاریخچه آن هامختصری از تاریخچه شرکت اپل

مختصری از تاریخچه شرکت اپل

اپل ، این نام به تنهایی باعث توجه و تحسین می شود. این شرکت مشهور رایانه ای جهان ، در واقع فرزند مغز شاید یکی از بزرگترین مبتکرانی است که تاریخ تاکنون شاهد آن بوده است - استیو جابز مرحوم. در این مقاله ، تاریخچه مختصری از اپل وجود دارد که خواندن آن ارزش دارد: